กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 12.30 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) มอบหมายให้ ร.ท.ไกรศร อ่ำเกิด บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมือง จ.สุพรรณบุรี ในการจัดสายตรวจร่วม เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแคมป์คนงานในพื้นที่ และ ตรวจตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้ง มาตรการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตาม หขส.ที่ นร 5116 (นผ) /301 ลงวันที่ 26 มิ.ย.64 ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

   มีรายละเอียดดังนี้

1. มีแรงงานไทย จำนวน 5 ราย เป็น ชาย 4 ราย หญิง 1 ราย ไม่พบแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่จึงชี้แจงทำความเข้าใจ กับนายจ้างไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่

2. ตรวจสอบบริเวณแคมป์ที่พักแรงงานมีจำนวน 2 ห้อง ไม่พบการกระทำผิดกฏหมาย

3. เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ  มิให้รับแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมายเข้าทำงาน และช่วยชี้เบาะแสหากมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา ในพื้นที่ได้

4. ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการปฏิบัติ : ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายภายในแคมป์ และไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่

 

 

Top