กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.64 เวลา 2130 น.อ.ฤทธิชัย  อิ่มใจ หน.ฝ่ายนโยบายเเละเเผน , ร.อ.หญิง ขิมภาสินี บุญรอด  เป็นผู้เเทนกอ.รมน.จังหวัด ช.ม. บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง 

     ออกลาดตระเวนพื้นที่เพื่อกวดขันการปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อ.เมืองเชียงใหม่ เรื่องห้ามมิให้สถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มปล่อยปละละเลยให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

      และตรวจพบการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร้านจำนวน 1 ร้านดังนี้

        -ร้าน Renegade (บริเวณย่านท่าเเพ ใกล้โรงเเรม Top North)

       โดยกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 69/2564  เรื่อง ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง ความว่า ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต สามารถบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และบริเวณต่อเนื่อง ถึงเวลา 2100  และให้ปิดร้านเวลา 2230 

     และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 70/2564  เรื่องห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์ในร้าน และบริเวณต่อเนื่อง ถึงเวลา 2100

      จากนั้นได้นำตัวผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว (จำนวน 41 คน) พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป      

        การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top