กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

              เมื่อ 070930 ก.ค. 64  กอ.รมน.จว.ล.ป.ร่วมกับ ปศุสัตว์ จว.ล.ป., นอภ.เกาะคา จว.ล.ป., หน.ส่วนราชการ, จนท.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, และประชาชน พื้นที่ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จว.ล.ป. ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกีน ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ต.ไหลหิน อ.เกาะคา จว.ล.ป. โดยมี นายศร  ทีปฏิมากร  ปศุสัตว์ จว.ล.ป. เป็นประธาน มีผู้ร่วมงาน 45 คน   มีรายละเอียดดังนี้                    1.เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกีน ไมให้แพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง
            2.เพื่อให้โค  กระบือ ในพื้นที่เป้าหมายมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้
            3.เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัช ลัมปี สกีน ในพื้นที่ 
            4.ความเร่งด่วนการฉีดวัคซีนดำเนินการให้กับ โค กระบือ ในโครงการราชดำริก่อน โค กระบือทั่วไป 
            5. โค กระบือ ในพื้นที่จะได้รับการฉีดวัคซีน 30 ราย จำนวน 331 ตัว

Top