กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 3 ก.ค.64, 1400 กอ.รมน.จังหวัด ป.น. บูรณาร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, สภ.เมืองปัตตานี, ฉก.ปัตตานี, อุตสาหกรรมปัตตานี, แรงงานปัตตานี, สาธารณสุขปัตตานี เข้าตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตามคำร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และมาตรการในการดำเนินการภายในโรงงานอุตสาหกรรม “บับเบิล แอนด์ ซีล” จากการตรวจสอบโดยตรงกับผู้ประกอบการ ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ปิดโรงงานตามมาตรการของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 64 (เป็นระยะเวลา 14 วัน) และมีพนักงานทำหน้าที่เอกสาร(Email)ประมาณ 4 คน ส่วนภายในโรงงานมีพนักงานกักตัวประมาณ 30 คน ณ ต.บานา อ.เมือง จว.ปัตตานี ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีและปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานีอย่างเคร่งครัด

Top