กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก. (ท.) พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน, สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ, จนท.ตม.จว.บ.ก., เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัทฮวนเกิงวู๊ด (ประเทศไทย) เลขที่ 201 ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตรวจสอบพบการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 67 คน แยกเป็น เพศชาย จำนวน 60 คน เพศหญิง จำนวน 7 คน พบแรงงานไทย จำนวน 154 คน แยกเป็น เพศชาย จำนวน 72 คน เพศหญิง จำนวน 82 คน สัญชาติอื่นๆ 9 คนไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างต้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมให้คำแนะนำนายจ้าง/สถานประกอบการ ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการประเมินตนเองตัวยโปรแกรม Thai Stop COVID Plus และดำเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

Top