กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 29 มิ.ย.64 ชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดย ร.ท.วิเชียร แสงศรีจันทร์ หน.ชุดวิทยากรฯ ได้อบรมโครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติเพื่อพัฒนาเสริมสร้างจิตสาธารณะและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสารณประโยชน์ให้กับผู้นำชุมชนและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเลโคะ ต.สบเมย อ.สบเมย จว.มส.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ห้วข้อ
1.การบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย, ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, พระราชกรณียกิจของพระบรมศานุวงค์ที่เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ราษฏรได้รับประโยชน์จำนวน 199 ครั้งที่ผ่านมา โดย ร.ท.วิเชียร แสงศรีจันทร์ หน.ชุดวิทยากรฯ
2.บทบาทและหน้าที่ของ กอ.รมน.,ประชาสัมพันธ์ สายด่วนความมั่นคง 1374 ให้กับประชาชนในการแจ้งข่าวสาร โดย จ.ส.อ.สัจจะ ใจชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัด มส.
3.มาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ตามที่ ศบค.กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดย ผอ.รพ.
4.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.ป่าไม้เบื้องต้ นการขอใช้พี้นที่ทำกินในเขตุอุทยานแห่งชาติของ จว.มส. โดย นายมิตร อุตมะ จนท.ติดตามและประเมินผลชุดวิทยากรขุนด่าน
5.แจกแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของ กอ.รมน.
6.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  ผลการปฎิบัติ: ผู้นำชุมชนและเยาวชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top