กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 29 มิ.ย.64 กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. จัดอบรมโครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงชายแดน พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชิดชูคุณธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ชายแดน) ในพื้นที่ ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมายผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นายสมยง โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯและคณะบริหารร่วมพิธี ผลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top