กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๔, ๐๘๐๐ ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. สั่งการให้ ศปก.อ.โคกโพธิ์ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจข้ามจังหวัด ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จำนวน ๓ ด่าน ประกอบด้วย ๑.) ด่านตรวจนิคมโคกโพธิ์ ๒.) ด่านตรวจปากล่อ ๓.) ด่านตรวจรถไฟ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) สั่งการให้มีการตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มข้น พร้อมให้ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้งดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

Top