กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 เวลา 08.30 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ต.สาโรจน์ ไพจิตร หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณ กับ หน.ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร ณ ลำห้วยวังทอง ต.โพธ์ไทร อ.ป่าติ้ว จว.ย.ส. โดยมี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร เป็นประธาน

 

 

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top