กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. เป็นประธาน พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน และมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๙ กองทุนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท มอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ประกอบด้วย ๑. ชุมชนจารูพัฒนา เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา ๒. บ้านเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ๓. บ้านจาเราะลอเบาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลยะรม อำเภอเบตง ๔. บ้านยีลาปัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา ๕. บ้านหน้าเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลธารโต อำเภอธารโต ๖. บ้านลีมาปูโร๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา ๗. บ้านกีเยาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง ๘. บ้านอูเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน ๙. บ้านตาโงง หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสารีณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จทรงเป็นประธาน พร้อมทั้งประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และให้ทุกจังหวัดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ในระดับพื้นที่ โดยตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน จังหวัดยะลา มีหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น ๒๖๓ หมู่บ้าน/ชุมชน

Top