กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 24 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.น. นำโดยพ.ต.ชุบ อินทร์งาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น.จัดโครงการขับเคลื่อนกลไก ด้านสิ่งเเวดล้อม พลังงาน อาหารเเละน้ำ โดยมี พ.อ.จิตต์เทพ  ภาพันธ์ หน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนเเละการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองน้อย  อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top