กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 23 มิ.ย.64, 0900 กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการประมง จ.ปัตตานี, สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาปัตตานี, ศรชลจังหวัดปัตตานี, สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 9 จ.ปัตตานี และปกครองจังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมตรวจเรือประมงและแรงงานในเรือ บริเวณอ่าวปัตตานี จำนวน 6 ลำ รายละเอียดดังนี้

1. เรือ อ.มาโนชพานิช 91 ลูกเรือทั้งหมด 25 คน เป็นแรงงานไทย 3 คน แรงงานเมียนมา 22 คน

2. เรือ ก.ภู่เงิน 3 ลูกเรือทั้งหมด 5 คน เป็นแรงงานไทย 5 คน

3. เรือ พงษ์พานิช ลูกเรือทั้งหมด 7 คน เป็นแรงงานไทย 6 คน แรงงานลาว 1 คน

4. เรือ ถนอมศักดิ์ชัยนาวี 21 ลูกเรือทั้งหมด 23 คน เป็นแรงงานไทย 2 คน แรงงานเมียนมา 21 คน

5. เรือ ส.เนตรสมุทร 3 ลูกเรือทั้งหมด 15 คน เป็นแรงงานไทย 3 คน แรงงานเมียนมา 12 คน

6. เรือ ส.เนตรสมุทร 4 ลูกเรือทั้งหมด 3 คน เป็นแรงงานไทย 2 คน แรงงานเมียนมา 1 คน

ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 

 

Top