กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
แชร์ |

        เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๔, ๑๐๐๐ ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. มอบหมายให้ นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง และส่วนราชการอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะบุสตานุลอารีฟีน และศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด (ตาดีกา)บ้านราวอ ม.๔ ตำบลกระหวะ เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษาฯ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและผู้บริหารสถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาตาดีกาประจำมัสยิด ในการสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) ๓๔ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความรุนแรงให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว  และในโอกาสนี้ ได้มอบธงชาติไทย อุปกรณ์กีฬา กล่องยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

Top