กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 มิถุนายน 2564
แชร์ |

ร.อ.ธนกฤต  นันทชัยศรี  หน. ชุดชุมชนสัมพันธ์พร้อมทีมงาน (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด น.น. ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  และวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลข่าวสารในการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต เพื่อช่วยให้ประชาชนผ่านสถานการณ์และวิกฤตโควิด – 19   ยังคงต้องยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และสามารถเข้าไปประเมินตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" ว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อหรือไม่ เป็นการปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงานไม่ให้เป็นโควิด-19  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนเฟือง  ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอานามัย  อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านได้ดำเนินการอบรมแบบ  New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอ   โดยมี นางสาว บัณฑิตา  คำยวง ปลัดอำเภอเมืองน่าน ผู้แทนนายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top