กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
แชร์ |

18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ แนะนำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากนั้นทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้าฯผ่านสื่อออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ

Top