กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
แชร์ |

- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 0900 พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหาร มอบหมายให้ ร้อยตรีสาธุภณ  ดำแลลิบ อำนวยการฝึกทดสอบแผนเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ร่วมกับ นางสาวปิยฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมกันในการบูรณาการแก้ไขภัยความมั่นคงในพื้นที่  โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผนแก้ไขตามบ่งการที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.จ. กำหนดเป็นปัญหาการฝึก

 

 

ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด พ.จ. ได้ประชาสัมพันธ์ราษฎร ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง ให้ห่างไกล COVID-19 พร้อมมอบ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top