กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : กิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 0900 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต วามะลุน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดยโสธร ณ บริเวณป่าชุมชนโคกโสกโก บ้านกุดไกรสร หมู่ที่ 5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน โดยมี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าผลการปฎิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top