กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.

       เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.อ.วิระ  สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) เป็นประธาน  ในการดำเนินงาน ลาดตระเวนตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง กิจกรรมงานพิทักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการผนึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  รายการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ, เจ้าหน้าที่ ร้อย.อส.อ.ดอนตาล ที่ 5 และ เจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกันลาดตระเวน ในระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในพื้นที่บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่ดงบังอี่แปลงที่ ๒ , ๓ 

       ในพิธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) ได้กระทำพิธีปล่อยแถวลาดตระเวน มอบสิ่งของบริโภคและให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน  สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าว มีกำหนด  ๑๐  วัน ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่  ๗-๑๖ มิ.ย.๖๔ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 

      จึงเรียนมาเพื่อกรุณทราบ

Top