กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สั่งการให้ พ.อ. อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา, กก.สส.๒ บก.สส.จชต., กก.สส.ภ.จว.ยะลา, กก.๖ บก.ป., แรงงานจังหวัดยะลา, จัดหางานจังหวัดยะลา, ประกันสังคมจังหวัดยะลา, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยะลา, อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และสาธารณสุขจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯตามแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ/จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ พร้อมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำของโรคโควิด-๑๙ ตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งดำเนินการเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการพื้นที่ อ.เมืองยะลา จำนวน ๒ เป้าหมายได้แก่ เป้าหมายทึ่ ๑ โรงน้ำแข็งหลอด เลขที่ ๒๔๕/๗๑ ม.๔ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. ตรวจพบแรงงาน  ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๒๘ คน (เพศชาย ๕ คน และ หญิง ๒๓ คน) ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป้าหมายที่ 2 ไซต์งาน หจก.บันนังศิลาก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ม.๔ ถ.นัดโต๊ะโมง บ้านนัดโต๊ะโมง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๑๗ คน (เพศชาย ๑๑ คน และ หญิง ๖ คน) ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สามารถเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว รวมจำนวน ๔๕ คน เพศชาย ๑๖ คน หญิง ๒๙ คน

Top