กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๔, ๑๔๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สั่งการให้ พ.อ. อธิภัทร  พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา, กก.สส.๒ บก.สส.จชต., กก.สส.ภ.จว.ยะลา, กก.๖ บก.ป., แรงงานจังหวัดยะลา, จัดหางานจังหวัดยะลา, ประกันสังคมจังหวัดยะลา, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยะลา, อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และสาธารณสุขจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ ตามแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ/จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ พร้อมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งดำเนินการเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการ ไซต์งานก่อสร้างเทศบาลตำบลท่าสาป โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงโยธากิจ ที่อยู่ ๑๓๓/๑๑๓ ม.๑๐ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. เป็นรับเหมาก่อสร้าง ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๒๖ คน (เพศชาย ๒๐ คน และ หญิงเพศ ๖ คน) ตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

Top