กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 เวลา 0900 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ร่วมกับ ปกครองอำเภอห้วยเม็ก เทศบาลตำบลคำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

Top