กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 13 พ.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. เข้าดำเนินการตามโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเข้าดำเนินโครงการที่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Top