กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ร่วมออกตรวจตราและแนะนำการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 เวลา 13.00 – 16.00 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.นพรัตน์ วันทาวงศ์ หน.ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกับ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจตราและแนะนำการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงงานซาบีน่า ยโสธร ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในสถานที่ดังกล่าว

 

 

ผลการปฏิบัติ : ประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี

 

 

Top