กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. ลงพื้นที่นำนโยบายของรัฐบาล และ ผอ.รมน.ภาค ๔ ชี้แจงให้คำแนะนำ เจ้าหน้าประจำด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙ โดยให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังบริเวณด่านตรวจ/จุดตรวจตามเส้นทางหลักเส้นทางรองในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและติดตามการปฏิบัติงานด่านตรวจรอยต่อระหว่างจังหวัด ประกอบด้วย ๑. จุดตรวจกองร้อย ทพ.๔๑๐๓ ต.กาลอ อ.รามัน ๒. จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านจะรังตาดง ต.ท่าธง อ.รามัน และ ๓. ด่านตรวจจุดสกัด ต.วังพญา อ.รามัน จว.ย.ล. เพื่อติดตามสถานการณ์ตามจุดตรวจคัดกรองต่างๆ ภายหลังจากที่ ศบค. ได้กำหนดพื้นที่ จว.ย.ล. เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดติด ๑ ใน ๑๗ จังหวัด โดย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) ได้ประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อนำไปขยายผลต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณด่านตรวจให้ได้รับทราบ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการชี้แจงประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย

Top