กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

        เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564  กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดรถขยายเสียงและหน่วยประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ รณรงค์เชิญชวนชาวลำพูน ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผ่านไลน์หมอพร้อม " โดยวันนี้ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนโควิด-19  รวมถึงแนะนำการติดตั้งและใช้งานไลน์หมอพร้อม เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และระบบนัดในการรับวัคซีน # ผลที่จะได้รับ คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจ และสังคมกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  อีกทั้งปัจจุบันจังหวัดลำพูนยังคง ใช้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม(Fake News)  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูล เพื่อลดความตื่นตระหนกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

        ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้ทุ่มเทสรรพกำลังในพื้นที่  จัดทีมลงสร้างความเข้าใจ เพิ่มช่องทางการรับจองวัคซีนเชิงรุก   และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ  ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญ และประโยชน์ ของการฉีดวัคซีนไวรัส COVID-19 โดย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จะได้จัดรถออกรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

Top