กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๔, ๐๘๐๐ ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. มอบหมายให้ ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ตำรวจ ทหารและสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ จุดตรวจสถานีรถไฟปัตตานี(โคกโพธิ์) เพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง และกำชับให้ทุกคนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี ต้องสแกน QR Code เพื่อรายงานตัวเข้าจังหวัดปัตตานี  โดยถือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง มาตรการของจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ณ สถานีรถไฟปัตตานี(โคกโพธิ์) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Top