กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.จรรยา สีลับสี หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งวดที่ 2) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ กับแนวทางการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการรับมือกับสาธารณภัย เกิดจิตสำนึกมีความเสียสละและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและได้ทำการตรวจวัดอุณภูมิผู้เข้ารับการอบรมตามมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 คน ในการนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ได้สนับสนุนค่าพาหนะ,ค่าอาหาร และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

 

Top