กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

        เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564  กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดหน่วยรถเคลื่อนที่ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านกลุ่มไลน์ และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”  รวมถึงแนะนำการติดตั้งและใช้งาน เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน การรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ และระบบนัดในการรับวัคซีนในครั้งต่อไป  โดยระยะแรกนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ดำเนินการก่อน ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ส่วนประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปี จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  # ผลที่จะได้รับ คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจ และสังคมกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  อีกทั้งปัจจุบันจังหวัดลำพูนยังคง ใช้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อและกักตัวตามระบบ และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม(Fake News)  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูล เพื่อลดความตื่นตระหนกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

        ทั้งนี้ จากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด ร่วมกับมาตรการต่างๆ โดย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จะได้จัดรถออกรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องต่อไป

Top