กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔, เวลา ๐๘๓๐ น. พ.อ. วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ป.น. บูรณาการร่วมกับ ศปก.อ.เมืองปัตตานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - ๑๙) และการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ให้กับผู้ประกอบการแพรปลา, กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มประชาชนภายนอกที่เข้ามาซื้อขายอาหารสด ได้ยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สายด่วนเพื่อความมั่นคง 1374 เพื่อเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ ณ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี องค์การสะพานปลา ถ.นาเกลือ  ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

Top