กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

## กอ.รมน.จังหวัด อ.จ.ร่วมบูรณาการพร้อมกับปศุสัตว์จังหวัด อ.จ."ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ"##

       ***** เมื่อ 10  พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมือง สพญ. สุนิสา กินาวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease, LSD) ในพื้นที่บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 และบ้านหนองหมาว้อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า โรคมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ลักษณะอาการที่พบคือ มีตุ่มเนื้อบนผิวหนัง สัตว์ซึม ไม่กินหญ้า ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย  โรคนี้มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ การป้องกันโรคทำได้โดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นสำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ทำความสะอาดคอกไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันสัตว์พาหะโดยใช้มุังกางคอกเลี้ยงสัตว์ งดการเคลื่อนยายสัตว์เพื่อลดการแพร่กระจายโรค ทั้งนี้ ได้มอบเวชภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ และสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง แก่เกษตรกร และหากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

 

Top