กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

          เมื่อ 7 พ.ค.64 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการ จัดการที่ดินผืนใหญ่ให้ราษฏรทำกินตามนโยบายการอนุญาตให้ราษฏรครอบครองที่ดินของรัฐ ตามมติ ครม.ของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประธานการประชุม สรุปดังนี้

          1.เพื่อจัดการที่ดินผืนใหญ่ให้ราษฏรทำกินตามนโยบายการอนุญาตให้ราษฏรครอบครองที่ดินของรัฐ เพื่อการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฏรครอบครองที่ดินของรัฐ ตามมติ ครม.

          2.เพื่อพิจารณาจัดทำกรอบแผนงานที่ดินผืนใหญ่ วิธีการและกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยการตรวจสอบพื้นที่กับส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบที่กำหนดเพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ของจังหวัดต่อไป

           กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานงานในพื้นที่ต่อไป 

Top