กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มกราคม 2566
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ท.)

ได้มอบหมายให้ ร.อ.สมชาย  ตันเอี่ยม รอง หน.ฝ่ายประสานความมั่นคงฯ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕ ) ณ ห้องประชุมลำภาชี ขั้น ๕   ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายอุดม  เพชรคุต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดย  มีสาระที่สำคัญสรุปได้ดังนี้                                                                           เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติพระราขบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ ดังนี้                                                              ๑.จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)                                                                 ๒.ทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน                                       ๓.เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจ                                                                          ๔.เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใข้กฎหมายโดยเคร่งครัด         ๕.กรณีการเผาในพื้นที่การเกษตรให้มอบหมายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่                                                                 ์์็็ ๖.ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประขาชนทราบถึงสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมายแนวทางปฏิบัติตน                                                    ๗.เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันหรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) เกินค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มสูงขึ้น ให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ที่มีทักษะความชำนาญประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสมเร่งดับไฟป่าในพื้นที่โดยเร็ว                                                                                                 ๘.การปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายเน้นย้ำการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                                                ๙.การดูแลสุขภาพประชาชน ให้มอบหมายหน่วยงานต้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง                              ๑๐.ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์ และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง                          "การกำหนดมาตราฐานฝุ่นอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๒๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูบาศก์เมตร โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป"

Top