กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 มกราคม 2566
แชร์ |

      เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. พันเอกชัยภัทร เงินดีเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอำนาจเจริญ และส่วนราชการที่บรรจุในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอำนจเจริญ จัดประชุมเพื่อจัดทำการประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ปีงบประมาณของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล และชี้แจงแผนงานภัย5ด้าน จิตอาสา ลำดับความรุนแรงในพื้นที่เพื่อหาข้อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอำนาจเจริญ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 กระทรวงที่บรรจุของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ(กอ.รมน.อจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566ทั้งนี้ ยังได้มอบนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามของ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำความรู้ไปสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองภายในหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน 

Top