กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 มกราคม 2566
แชร์ |

เมื่อ 23 ม.ค. 66 เวลา 1000 - 1500 พ.อ.เสมอ  แจ่มใส รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ท.นรดิษฐ์  เดชปกครอง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ ร่วมกับส่วนราชการ จว.ก.พ. ติดตามคณะ นายชาธิป  รุจนเสรี ผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ในการตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายของ ผวจ.ก.พ. ของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.ปางศิลาทอง จังหวัด ก.พ. ดังนี้

1. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง นายปลิว คำสาย ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จังหวัด ก.พ.

2. ตรวจเยี่ยมชมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ณ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จังหวัด ก.พ.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย‐----------------------------

Top