กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 มกราคม 2564
แชร์ |

โครงการ ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม เวทีเสวนา

วันที่ ๖ ม.ค. ๖๓, ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ โดย ร.อ. คมกฤช  อยู่ไทย รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด น.ว. จัดโครงการ ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม เวทีเสวนา เพื่อรับฟังข้อมูลของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งให้ได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน ณ ห้องประชุม อบต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ของ กอ.รมน., ศาสตร์พระราชา และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีเสวนา จำนวน ๓๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top