กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 7 เมษายน 2564
แชร์ |

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดขอนแก่นปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ประจำปี​ 2564 พัฒนาเครือข่ายผู้นำองค์กรเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 พร้อมได้มอบประกาศเกียรติคุณ และมอบเข็มกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้กับคณะผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนนำกลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ทั้ง 60 คน

 

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดขอนแก่นจัดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ประจำปี​ 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรในระดับผู้บริหารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคแกนนำกลุ่มมวลชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ทุกมิติโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนในการดำเนินการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top