กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 22 พ.ย.65, 0930 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมี นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงแผนการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมรวมผึ้ง ชั้น 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

Top