กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 24 พ.ย.65 เวลา 14.30 น.

พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมเสนอแนะและให้คำแนะนำด้านวิชาการกลั่นกรองโครงการฯ และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงานโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กจ. เป็นประธานในการประชุม

Top