กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 เมษายน 2564
แชร์ |

          เมื่อ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคง ร่วมประชุม กำหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีเร่งด่วน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน /ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงกระจายในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ,นครปฐม ,ปทุมธานี ,เลย ,ชลบุรี ,สมุทรสงคราม ,ชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่  โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุม สถานบริการ สถานบันเทิง ฯลฯ ทั้งด้านเวลาเปิด-ปิด ด้านการคัดกรอง และการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว  ,การกำหนดให้ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ  หมอชนะ  และ Safe Lamphun ,การควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ,การห้ามมิให้มีการจัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด ในพื้นที่  และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสาร แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top