กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

       เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. วรเทพ บุญญะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ ร.อ. วันชนะ ธนเจริญวิชญ์ จนท.ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมประชุมการข่าวด้านความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร    ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๒ จว.ช.ม. โดยมี นายไสว โชคเจริญเลิศ ผอ.ศป.ข.ภาค ๒ เป็นประธาน มีหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ พลเรือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top