กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 5 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น., พ.อ. วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ ร.ต.ชัยรัตน์ ดีเรือกหน.ชรต.126 กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน 1300 การให้บริการประชาชนที่ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง การเฝ้าระวังผ่านสื่อสังคมต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันท่วงที โอกาสนี้ ได้เปิดพื้นที่บริเวณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีให้หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนได้เห็นสถานที่จริงที่ใช้สำหรับรองรับการดูแลเด็ก สตรี และคนชรา ที่ประสบปัญหาทางสังคมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Top