กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 เมษายน 2564
แชร์ |

          เมื่อ  2 เมษายน 2564  กอ.รมน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน กิจกรรม ในวันนี้ ประกอบด้วย  1.กิจกรรมการขุดลอกกำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่กวงในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ บริเวณแม่น้ำกวง ฝั่งสะพานศรีวิชัย 2 (บ้านหนองเป็ด) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน โดยสำนักงานฯ บูรณาการการขุดลอกกำจัดผักตบชวาร่วมกับทางจังหวัดลำพูนซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน  2.กิจกรรมการส่งมอบถังดักไขมัน จำนวน 120 ใบ ให้กับจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง    3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กวง โดยร่วมกันเก็บขยะ แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณวัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน และบริเวณแม่น้ำกวง ฝั่งสะพานศรีวิชัย 2 (บ้านหนองเป็ด) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

Top