กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2565
แชร์ |

ห้วง 17 – 24 ส.ค.65 : กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.บูรณาการร่วมกับ อบต.น้ำโสม, ผู้นำท้องที่ จัดการฝึกอบรม “โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)รุ่นที่ 1/2565 ณ อบต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จว.อ.ด.โดยเมื่อ 17 ส.ค.65 เวลา 0930 มี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.เป็นประธานในพิธี ฯ การให้แนวทางของนิสิตตามโครงเพชรในตมโดยวิทยากรบัณฑิตเพชรในตมรุ่นที่ 8, การบรรยายอุดมการณ์และแนวคิดของจิตอาสา โดยจิตอาสา 904, การบรรยายบทบาทหน้าที่ของ อพป.และโครงสร้างหมู่บ้าน อพป.โดยที่ทำการปกครองอำเภอน้ำโสม, การสาธิตการตั้งจุดตรวจ, การตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย, การเข้าควบคุมผู้ป่วยจิตเวช โดย สภ.น้ำโสม และ การฝึกบุคคลท่าอาวุธ, การออกกำลังกายประกอบอาวุธ โดยปิดการฝึกอบรมในเวลา 1700

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top