กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
แชร์ |

     เมื่อ 23 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.ท. กฤตธรรม วงศ์ศรี รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วย จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล กิจกรรมการวางแผน และอำนวยการ ของ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก โดยมี นายอุ่นใจ เงาใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เป็นประธานการประชุม และมีปลัดอำเภอพร้าว, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก, ผอ.รพ.สต.บ้านแพะพัฒนา, สวป.สภ.พร้าว, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก, พัฒนากรชุมชนตำบลเขื่อนผาก, เกษตรตำบลเขื่อนผาก, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม 
     สำหรับโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อนำปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่มาบรูณาการการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงระดับตำบล ให้ครบถ้วนและทันสมัย  ตลอดจนสร้างระบบการแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยได้พิจารณาดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจำนวน 7 ด้าน ดังนี้
     1. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
     2. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     3. ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     5. ด้านการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
      6. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุข
       7. ด้านการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
 
     ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top