กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 เวลา​ 1100 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดในโครงการฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบถูกกฏหมาย รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ของ ศปป.2 กอ.รมน. ในวันที่ 29 ส.ค.65  โดยมี พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สรต.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานฯ มีข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้  
  1.ให้ กอ.รมน.จังหวัด 10 จังหวัด เตรียมข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ นำเสนอจังหวัดละไม่เกิน 15 นาที
  2. จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์  ณ ห้องประชุมของจังหวัด ผ่านระบบ Google meet ในวันที่ 29 ส.ค.65 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ จนท. กอ.รมน.จังหวัด รวม 15 คน จัดอาหารว่าง  และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ศปป.2 กอ.รมน.จะโอนงบประมาณให้                                                       
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top