กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 สิงหาคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.น. ร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองสิทธิ์ที่ดินระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน

.

เมื่อ 23 ส.ค.65,1000 พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.) มอบหมายให้ ร.ท.พีระ จันทร์เพ็งเพ็ญ รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่งคง กอ.รมน.จังหวัด ส.น. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองสิทธิ์ที่ดินระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน เพื่อพิจารณาผลการจัดทำข้อมูลเขตบริหารอนุรักษ์ นำไปจัดทำแผนที่ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติภูพานต่อไป ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งมีการประชุมร่วม 2 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอภูพาน จ.สกลนคร มีหมู่บ้านที่มีรอยต่อกับการแบ่งเขตบริหารเพื่ออนุรักษ์ จำนวน 2 ตำบล 14 หมู่บ้าน

2. อำเภอกุดบาก จ.สกลนคร มีหมู่บ้านที่มีรอยต่อกับการแบ่งเขตบริหารเพื่ออนุรักษ์ จำนวน 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่เป็นคณะทำงาน โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี), อ.ภูพาน, อ.กุดบาก, กอ.รมน.จังหวัด ส.น., สถานีตำรวจภูธรภูพาน, สถานีตำรวจภูธรกุดบาก, เทศบาลตำบลสร้างค้อ, เทศบาลตำบลโคกภู, เทศบาลตำบลนาม่อง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาชน โดยมี นายกมลศิษฐ์ กิ่งเพชรชูพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top