กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2565
แชร์ |

เมื่ิวันที่ 20 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.มอบให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ศปป.2 บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ , สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ , ลงพื้นที่ร่วมตรวจ สถานประกอบการ ในการดำเนินการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว ตามแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ , กัมพูชา , ลาว) ) เพื่อคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 19
มีรายละเอียดดังนี้
1. เวลา 10:00 น. บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 0115550009152 ประเภทกิจการนำเข้า และส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ สถานที่ตั้งเลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งหมด 22 คน สัญชาติเมียนมาชาย 20 คน หญิง 2 คน
สัญชาติกัมพูชา ชาย - คน หญิง - คน
สัญชาติลาวชาย - คน หญิง - คน
คนพื้นที่สูง ชาย - คน

2. . เวลา 11:00 น. บริษัท เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ จำกัด 0105520010942 ประเภทกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สถานที่ตั้งเลขที่ 91/1-91/2 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งหมด 129 คน สัญชาติเมียนมาชาย 33 คนหญิง 96 คน
สัญชาติกัมพูชา ชาย - คน หญิง - คน
สัญชาติลาว ชาย - คน หญิง - คน
1. จากการตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว จำนวน 151 คน
2. ตรวจสอบเอกสารประจำตัวแรงงานต่างด้าวถูกต้อง
3. ตรวจตามมติคณะรัฐมนตรี แนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว) ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
4. ตรวจการใช้แรงงานหญิงและเด็กไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
5. เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือ

Top