กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 สิงหาคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ช.น.วันที่ 22 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.อ.วิรัตน์  คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ชุบ  อินทร์งาม รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร.ท.สมชาย  เฉลิมชัย รอง หน.ฝ่ายกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.น.  ลงพื้นที่ปฏิบัติตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท กอ.รมน จังหวัดช.น.ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 พบปะหน่วยงานและผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ศิลาดาน ต.ท่าฉนวน และ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท และได้มอบสิ่งของ ให้กับหน่วยงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top