กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 กันยายน 2565
แชร์ |

เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕ เวลา ๒๓๐๐ ณ พื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. 

  พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) มอบหมายให้ น.อ. วุฒิพงศ์  นิยมกูล หัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ พร้อม กพ. บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย และ สภ.เมืองสุโขทัย ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ ในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. 

  เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุโขทัย และมาตรการการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่ง มิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการ ป้องกันมิให้มีการนำอาวุธ ยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ และได้ติดตามการแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ในเรื่องการป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยในสถานบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ารับบริการในสถานบริการฯ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกร้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเป็นอย่างดี

Top