กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
แชร์ |

วันที่ 3 ก.พ.64 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. จัดกิจกรรมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ การเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย ( เยาวชน -ประชาชนธิปไตย ) เพื่อ สร้างการรับรู้และเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างทัศนคติทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย มีความตระหนักในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างกิจกรรมประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักรู้มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองดี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.แจ้ห่มวิทยา จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จว.ล.ป.

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top