กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 20 ก.ค.65 เวลา​ 0930 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.โดย  พ.อ.หญิง สุกัญญา  แก้วจันทร์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ จ.ส.อ.เด่น  ดวงเดือน จนท.ธุรการ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมออกตรวจบูรณาการตามแผนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายในสถานประการ และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อนำข้อมูลลงทะเบียนใน Application "IFW" ของ ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด, แรงงานจังหวัดเชียงใหม่, จนท.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำชุมชน ณ สถานประกอบการในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ดังนี้

       1.บริษัท ปลูกผัก เพราะรักแม่ จำกัด กิจการเกษตรและปศุสัตว์ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 67 คน (ชาย 34 คน หญิง 33 คน) คนไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน)

        2.บริษัท เชียงใหม่อุตสาหกรรม พลาสติก จำกัด กิจการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 47 คน (ชาย 18 คน หญิง 29 คน) คนไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 46 คน (ชาย 30 คน หญิง 16 คน)

         3.สถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านสุธีโฮม โดย ส.ต.ท.สุธี คมแปงยศ กิจการก่อสร้าง  คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 คน (ชาย 15 คน หญิง 8 คน) คนไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน)

พร้อมทั้งชี้แจง และแนะนำประเด็นต่างๆ ในการตรวจ ดังนี้

    1. มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (DMHTTA)

    2. การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ค่าจ้างขั้นต่ำ/การประกันสังคม

    3. ตรวจใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว และตรงกับใบอนุญาตของนายจ้างหรือไม่/ตรวจตามคำร้อง สร้างการรับรู้/ตรวจการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top